مشخصات عمومی
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید سنگ سیلیس معدنی
31
مناقصه یک مرحله ای
واحد بازرگاني
مرحله تحويل اسناد

شرکت سیمان مازندران در نظر دارد نسبت به خرید سنگ سیلیس معدنی مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل ، از طريق تجدید مناقصه عمومی اقدام نمايد. 
بدینوسیله از متقاضیان دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن اطلاعات ذیل جهت دریافت و تحویل اسناد اقدام بعمل آورند.

موضوع مناقصه

خـــرید سنگ سیلیس معدنی به مقدار 100.000 تن

مشخصات فنی

مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

نوع مناقصه

عمومی

دریافت اسناد

از تاریخ درج آگهی

مهلت تحویل اسناد

حداکثر تا ساعت 14 مورخ 30/03/1403

آدرس اینترنتی دریافت اسناد

سایت اینترنتی شرکت سیمان مازندران به نشانی http://mazandarancement.ir لینک مناقصه و مزایده

محل تحویل اسناد

دفتر مرکزی: تهران، خيابان آفريقا، بين ظفر و ميرداماد، خيابان شهيد ستاري پلاك 51، واحد بازرگاني

کارخانه: مازندران، نکا، جنب قریه آبلو، شرکت سیمان مازندران، واحد بازرگانی، امور قراردادها

تلفن پاسخگویی

01134727661

شرکت سیمان مازندران در نظر دارد نسبت به خرید سنگ سیلیس معدنی مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل ، از طريق تجدید مناقصه عمومی اقدام نمايد. بدینوسیله از متقاضیان دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن اطلاعات ذیل جهت دریافت و تحویل اسناد اقدام بعمل آورند.
قوانین
1403/03/24
1403/03/30
1403/03/30
1403/03/30
1403/03/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0