صورت مالی حسابرسی شده

صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1400

صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1400

جهت مشاهده صورت مالی سال 1400(منتهی به 1400/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1399

  صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1399

  جهت مشاهده صورت مالی سال 99 (منتهی به 1399/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
  امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

   صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1398

   صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1398

   جهت مشاهده صورت مالی سال 98 (منتهی به 1398/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
   امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

    صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1397

    صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1397

    جهت مشاهده صورت مالی سال 97 (منتهی به 1397/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
    امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

     صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1396

     صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1396


     جهت مشاهده صورت مالی سال 96 (منتهی به 1396/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
     امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

      صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1395

      صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1395

      جهت مشاهده صورت مالی سال 95 (منتهی به 1395/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
      امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

       صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1394

       صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1394

       جهت مشاهده صورت مالی سال 1394(منتهی به 29/12/1394)فایل مقابل را دانلود نمایید .
        

       امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

        صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1393

        صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1393

        جهت مشاهده صورت مالی سال 1393(منتهی به 29/12/1393)فایل مقابل را دانلود نمایید .
         

        امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

         صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1392

         صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1392

         جهت مشاهده صورت مالی سال 1392(منتهی به 29/12/1392)فایل مقابل را دانلود نمایید .
         امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

          صورت های مالی میاندوره ای 31/06/1392

          صورت های مالی میاندوره ای منتهی به شش ماهه اول سال

          جهت مشاهده صورت مالی میاندوره ای سال1392(منتهی به 31/06/1392)فایل مقابل را دانلود نمایید .
          امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

           صفحه1از212.بعدي.برو

           6.0.8.0
           گروه دورانV6.0.8.0