پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صورت مالی حسابرسی شده

صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1397

صورت مالی حسابرسی شده منتهی به آذرماه سال 1397

جهت مشاهده صورت مالی سال 97 (منتهی به 1397/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

  صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1396

  صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1396


  جهت مشاهده صورت مالی سال 96 (منتهی به 1396/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
  امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

   صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1395

   صورت مالی حسابرسی شده منهی به آذرماه سال 1395

   جهت مشاهده صورت مالی سال 95 (منتهی به 1395/09/30 ) فایل مقابل را دانلود نمایید . 
   امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

    صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1394

    صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1394

    جهت مشاهده صورت مالی سال 1394(منتهی به 29/12/1394)فایل مقابل را دانلود نمایید .
     

    امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

     صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1393

     صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1393

     جهت مشاهده صورت مالی سال 1393(منتهی به 29/12/1393)فایل مقابل را دانلود نمایید .
      

     امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

      صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1392

      صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1392

      جهت مشاهده صورت مالی سال 1392(منتهی به 29/12/1392)فایل مقابل را دانلود نمایید .
      امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

       صورت های مالی میاندوره ای 31/06/1392

       صورت های مالی میاندوره ای منتهی به شش ماهه اول سال

       جهت مشاهده صورت مالی میاندوره ای سال1392(منتهی به 31/06/1392)فایل مقابل را دانلود نمایید .
       امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

        صورت های مالی 12 ماهه منتهی به سال 1391

        صورت های مالی12 ماهه منتهی به سال 1391-حسابرسی شده

        جهت مشاهده صورت مالی سال 1391(منتهی به 29/12/1391)فایل مقابل را دانلود نمایید .
        امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

         صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1390

         صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1390

         جهت مشاهده صورت مالی سال 1390(منتهی به 29/12/1390)فایل مقابل را دانلود نمایید .
         امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

          جهت مشاهده صورت مالی سال 1389 (منتهی به 29/12/1389)فایل مقابل را دانلود نمایید .
          امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱


           5.7.4.0
           گروه دورانV5.7.4.0